Logga!

Vision Rinkebyhuset

Ladda ner som PDF

Eftersom politikerna hittills inte lyssnat på vårt krav om en utredning av vad Rinkebyhuset skulle kunna användas till har vi fått göra vår egen utredning, vilken följer nedan:

Bakgrund
Det befintliga huset på Rinkeby allé 16-18, Kvarnberget 1, skulle kunna användas på många sätt. Endast möjligheten för demensboende är idag utredd. Vi begär en ordentlig utredning av möjligheten att använda huset till bland annat ungdomsbostäder och träffpunkt innan ett beslut om rivning kan diskuteras.

Detta förslag visar en av många möjligheter för hur byggnaden, idag känd som Rinkebyhuset, kan användas. Huset har redan fått ett affektionsvärde för många i Rinkeby genom ockupationen och aktiviteterna 13-19 november. Genom att i så stor mån som möjligt behålla den befintliga planlösningen kan kostnaderna hållas nere. Förslaget innehåller schematisk rumsfördelning samt planlösning och kostnadsförslag för en bostadenhet á 23,5 kvm.

Program
Förslaget ger plats för ca 80 bostäder, ett våningsplan med kontorsutrymme, en träffpunkt/aktivitetshus med entréer från gården samt butiker och verkstäder i souterrängplan på baksidan. Utöver att skapa arbetsplatser fungerar kontorsplanet även som ljudspärr mellan bostäder och aktivitetshus. Programmet i botten- och souterängplan med bl a butiker ut mot Rinkeby Allé talar väl med de befintliga visionerna om ett aktivt stråk mellan Rinkeby och Ursvik.

Miljögifter?
Av den miljöinventering som gjorts i samband med rivningsplanen framgår att huset har ytterväggar och vissa mellanväggar i blåbetong. Någon radonmätning har dock inte genomförts vilket innebär att vi inte vet om gränsvärdena verkligen överskrids i huset. Vi begär en radonmätning och, vid behov, översyn av möjligheten att sanera huset med hjälp av radonsug. Huset saneras just nu från asbest och pcb.

Entréplan
Under en veckas tid fungerade Rinkebyhusets bottenvåning som mötespunkt, café och aktivitetshus. Det finns ett stort behov av en sådan plats i Rinkeby och huset har stor potential att fylla den funktionen. Ett café vid huvudentrén blir en naturlig träffpunkt som konstant aktiveras genom husets många funktioner. Detta blir, liksom under ockupationsveckan, husets kärna. Samtidigt finns det grupper i Rinkeby som i dagsläget har svårare att mötas även på “allmänna” träffpunkter. Det finns exempelvis ett särskilt behov av en ungdomsgård för 16-25-åringar som inte längre får vara på Ungdomens Hus, samt en mötesplats för kvinnor sedan Rinkeby Kvinnocenter som drivits av socialförvaltningen stängts ner. Det finns även behov av mötesrum som kan hyras timvis för exempelvis språkcirklar och mindre föreningsmöten.
Bostadsenhet 23,5 kvm
Den övre planen visar möjligheten att handikappanpassa en bostadsenhet genom att flytta ut en förrådsvägg och skapa en toalett. Den nedre planen visar hur de rum som redan idag har WC (ca en tredjedel) kan göras om till bostäder utan några planlösningsförändringar. Projektet blir då mer ekonomiskt genomförbart, samtidigt som en majoritet av bostäderna handikappanpassas. Den nedre planen uppfyller miniminivån enligt Svensk Standard.Ekonomisk kalkyl
Micasa har utrett möjligheten att bygga om fastigheten till äldre- och demensboende, något som skulle kosta 20 921 kr/kvm inklusive moms, budgetreserv på 15 % samt ospecifierade tillkommande kostnader under produktion på 10 %. Micasas kostnadsförslag är med andra ord ovanligt högt räknat.

Den genomsnittliga kostnaden för nyproduktion låg 2007 på 28 183kr/kvm lägenhetsarea vilket motsvarar ca 23 956 kr/kvm totalt i ett flerbostadhus. Motsvarande siffror för Stor-Stockholm var 31 517 respektive 26 789. Påståendet att rivning och nybyggnation vore billigare än renovering stämmer med andra ord inte alls.

En första uppskattning av byggkostnaden för en bostadsenhet (förslag A) enligt Micasas modell landar runt 165 000 kr, dvs ca 7000 kr/kvm. Produktionskostnaden blir då (endast bostadsenhet A räknad) ca 12750 kr/kvm enligt Micasas modell. De större lägenheterna blir uppskattningsvis billigare per kvm då wc och pentry är stora poster, liksom de med befintlig wc om dessa kan återanvändas.

Någon uppskattning av den totala kostnaden för huset går inte att göra utan en mer detaljerad utredning.

Om förslaget
Vi vill härmed visa på de många möjligheterna för att använda Rinkebyhuset. Förslaget baseras på diskussioner och idéer som kommit fram under de offentliga stormöten som Rinkebyhusets vänner bjudit in till under och efter ockupationen. En riktig kostnadsutredning utifrån detta förslag samt en undersökning av efterfrågan på förslagets olika funktioner, exempelvis genom analys av resultatet från Rinkebydialogen, skulle svara på frågan om vilka delar av förslaget som vore genomförbara.

Att göra Rinkebyhuset till en positiv del av Järvavisionen skulle innebära en oslagbar möjlighet att förankra och konkretisera visionen i Rinkeby, något som är en förutsättning för att Järvalyftet ska lyckas. Svaret att fastigheten finns med i en hittills osynlig utvecklingsplan för området räcker inte, istället krävs en verklig dialog med alla boende. Den deltagande processen är redan igång, vi ber er att föra den vidare.

Källor
Utredning av Kvarnberget 1, genomförd av WSP mfl på updrag av Micasa
“Bostadsbestämmelser 2009”, Svensk byggtjänst
“Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2007”, SCB

förslag ritat av AnnaMaria Berggren Ericsson, kontakt: annamaria.berggren@gmail.com