Logga!

Överklagan

Här samlas överklaganden mot beslutet att riva förvaltningshuset(rinkebyhuset) och instruktioner hur du överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Var ska beslutet överklagas?
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till Stadsbyggnadsnämnden.
Besöksadress Fleminggatan 4
Postadress Box 8314, 104 20 Stockholm

Tid för överklagande
Nämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut Ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Redogör för varför Ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur Ni anser att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar som Ni anser stöder Er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.

Behöver Ni mer information, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om Ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Tidigare överklaganden
17 november 2009 - Rinkebyhusets vänner/Nätverket Järvas Framtid